Comuna Lespezi, județul lași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă, de consilier , clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse umane din aparatul de specialitate aI primarului Comunei Lespezi, jud lași.

Concursul  va  avea  loc  în  data  de  15  aprilie  2021   proba  scrisă,  ora  10:00,  la sediul

UAT Comuna Lespezi, județul lași, iar data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă;

Condițiile de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute prin art. 465, alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

•         Condiții de studii:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau administrative;

•         Condiții de vechime:

minimum 1 (unu) an în specialitatea’ studiilor necesare exercitării funcției publice;

•         Alte condiții specifice prevăzute în fișa postului:

– nu este cazul

Dosarul de concurs se poate depune în perioada 15 martie 2021 —5 aprilie 2021, ora 15:00, la secretarul general al comunei, Gherman Corina și va cuprinde următoarele documentele:

  • formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților prin secretariatul comîsiei de concurs sau se poate descărca de pe site-ul instituției);
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul judiciar;
  • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Mai multe detalii în documentele atașate!