În atenția persoanelor ce doresc sa obțină autorizația de funcționare:

Actele necesare pentru eliberare autorizație de funcționare:

 • Certificat de inregistrare – CUI
 • Certificat constatator al punctului de lucru
 • Dovada spațiului (contract închiriere, contract comodat, etc.)
 • Dovada de la Compartimentul Taxe si Impozite ca sunt achitate taxele si impozitele la zi si ca spațiul este declarat nerezidențial
 • Referat de la compartiment Situații de Urgenta din cadrul Primăriei privind amenajarea spațiului (pentru spatii mai mari sau egale cu 600 mp se va depune aviz ISU);
 • Avizele necesare desfășurării activității.
 • Raportul de evaluare al clădirii (spațiul comercial unde se desfășoară activitatea) care se face o data la 3 ani.
 • Contract de gunoi încheiat cu Serviciul Public de Salubrizare
 • Dovada plății pentru: taxa de autorizație de funcționare, taxa program de funcționare, taxa firmă

Documentele se depun la Registratura Primăriei Comunei Lespezi. Mai multe informatii pot fi obținute la numarul de telefon 0742333844.

Inainte de eliberarea autorizației de funcționare de la Primarie, pentru certificarea conformității DSPJ Iași, numai pentru activitatea de alimentație publica (fast food, bar, terasa, restaurant, autoservice), documentele necesare sunt:

 • cerere tip (afișata pe site-ul www.dspct.ro)
 • memoriul tehnic – descrierea spațiului, a activității desfășurate si a dotării, redactat la calculator;
 • planul de situație cu încadrarea în zona
 • schițe cu detalii de structura funcțională si dotări specifice profilului de activitate (schița realizata la calculator din care sa reiasă suprafețele încăperilor si circuitele funcționale)
 • actul de înființare al solicitantului (CUI si Certificat Constator)
 • dovada privind deținerea legală a spațiului

Documentele se vor depune într-un dosar cu șină, in copie xerox cu mențiunea conform cu originalul, pe fiecare pagina, si semnate de solicitant la Biroul de avize/ autorizări din cadrul Primăriei Lespezi, , program luni – joi, 8.30 – 16.00

DOCUMENTE ATAȘATE:
– Cerere obtinere aviz
– Declaratie obtinere aviz

ATENTIE:

În cazul în care societatea se suspendă, se radiază sau se închide punctul de lucru, dovada de la Registrul Comerțului se depune la Biroul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei.