Registrul agricol și Fond funciar

Departamentul Registrul agricol și Fond funciar
Contact: registrulagricol@primarialespezi.ro

Documentele necesare pentru înscrierea în evidențele Registrului Agricol a bunurilor Imobile – Clădiri

  • Actul de identitate;
  • Actul de dobândire al imobilului(contract vânzare-cumpărare, contract donație, certificat moștenitor etc);
  • Fișă cadastrală;
  • Autorizația de construire;
  • Memoriu tehnic de arhitectură;
  • Procesul verbal de recepție finală;
  • Cererea tip pentru înscrierea în Registrul Agricol.

NOTĂ:

  • Actele în original se prezintă la Registratură, iar pentru înscriere se depun copii ale documentelor;
  • În cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană dacât proprietarul, este necesară împuternicirea legală a persoanei respective de către proprietar(procură în original);
  • Înscrierea bunurilor se face de către proprietar atât la Registrul Agricol cât și la Taxe și Impozite, în termen de 30 de zile de la data dobândirii imobilului.

Primaria Lespezi